اتصل بنا

متحف "مارتا"

متحف “مارتا”
شارع كافور، 10 ـ 74123 تارانتو

المعلومات أو للحجز الاتصال

00390994532112
info@shopmuseomarta.it

المعلومات أو للحجز الاتصال

man-ta.didattica@cultura.gov.it

Questo sito web utilizza i cookie

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad utilizzare il nostro sito web. Cookie policy